• تصویر 5
 • تست1
 • تست2
 • سردار سلیمانی1
 • سردار سلیمانی2
پرینت

تقویم و مناسبت ها

ج پ چ س د ی ش
۴ ۳ ۲ ۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸
۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵
۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲
۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹
۲ ۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶
۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳

پیوند ها

پروژه هاي ساختمانی

شرکت احیاء صنایع خراسان جهت استفاده از ظرفیت عمرانی موجود در کشور هم اکنون دو پروژه ساختمانی در دست اجرا دارد .

:: پروژه هفت آسمان رشت

:: پروژه سرافرازان
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه سرافرازان
 • تصویر پروژه سرافرازان
 • تصویر پروژه سرافرازان1
 • تصویر پروژه سرافرازان2
 • تصویر پروژه سرافرازان3
 • تصویر پروژه سرافرازان4
 • تصویر پروژه سرافرازان 5
 • تصویر پروژه سرافرازان 6